Sık Sorulan Sorular

Genel olarak bize sorulardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Bakın insanlar neler soruyor.


Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bazı uygulamalar gündelik hayatımıza girmekte  ve adeta gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmektedir. 2019 verilerine göre Türkiye’de en sık kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında whatsapp üçüncü sırada bulunmaktadır.  Bunun bir sonucu olarak whatsapp kayıtlarının delil olup olmayacağı sorusu avukatlara en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Mahkeme önünde bir delilin ispat aracı olarak kullanılabilmesi için o delilin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekir. Örneğin boşanma davasında, eşlerden biri diğer eşin telefonunu gizlice alıp, karıştırmış ve whatsapp kayıtlarından kendisine bir örnek almışsa bu delil, diğer eşin rızası olmadan elde edildiği için hukuka aykırı delil olarak nitelendirilecektir. Bu durum aynı zamanda “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu oluşturacaktır. Ancak, eşlerin kendi aralarında yaptıkları whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılması mümkündür. Bu durumda whatsapp kayıtlarını delil olarak kullanmak isteyen kişinin, telefonunu Mahkemeye ibraz ederek bilirkişi aracılığıyla kayıtların dökümünü yaptırması gerekecektir. 

Boşanma davalarında, eşlerin müşterek çocuklarının bulunması durumunda velayetin kime verileceği sorununun çözülmesi gerekmektedir. Çocuğun velayetini sadece bir taraf isteyebileceği gibi her iki taraf da çocuğun velayetinin kendisinde kalmasını talep edebilir. Ancak Mahkeme velayet konusunu değerlendirirken sadece eşlerin talepleriyle bağlı değildir. Velayet konusu belirlenirken “çocuğun üstün yararı” esas alınır. Çocuğun üstün yararı ise, onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amaçlanarak belirlenir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12’inci, Çocuk Haklarının Kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesinin 3’üncü ve 6’ıncı maddelerine göre idrak çağında bulunan çocukların dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, idrak çağında bulunan çocukların Mahkemece dinlenmesi gereklidir. İdrak yaşı olarak 8 yaş ve üzeri kabul edilmektedir. Tarafların tanık listesinde çocuk belirtilmemiş olsa dahi, Mahkeme velayetin belirlenmesi açısından çocuğu re’sen (kendiliğinden)dinleyebilir. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunda, terimin adından da anlaşılacağı üzere, hükmün açıklanması ertelenmektedir. Ortada açıklanan bir hüküm olmadığı için kişi “hükümlü” sıfatında olmaz. Dolayısıyla sanığın denetimli serbestlik süresi içinde tekrar kasıtlı bir suç işlememesi hâlinde hüküm ortadan kaldırılır. HAGB kararları adli sicil kaydına işlenmez. Özel sicile işlenir ve denetimli serbestlik süresi herhangi bir kasıtlı suç işlenmeden tamamlandığında özel sicilden de silinir. 

Adli yardımdan faydalanabilirsiniz. Adli yardım, mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. Bulunduğunuz ildeki Baronun “adli yardım” merkezine başvurabilirsiniz. Eğer ilçede bulunuyorsanız “adli yardım temsilcilikleri”ne başvurabilirsiniz. Gerekli koşulları sağlamanız hâlinde Baro tarafından size bir avukat atanacaktır. 

Mirasçı, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak beyanda bulunmak suretiyle mirası reddedebilir. Mirasın reddi kayıtsız şartsız olmalıdır. Mirasın reddi için kanunda üç aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Üç ay içerisinde dava açılmazsa dava açma hakkı düşer. 

Veraset ilamı, miras bırakanın (ölenin) mirasçıları ve miras paylarını gösteren bir belgedir. Sulh Hukuk Mahkemesinden ya da Noterden alınabilir. 

Saklı paylı mirasçı olduğunuz için bu ev üzerinde miras hakkınız olur. Olayların değerlendirilmesine göre dava açılarak miras payı karşılığının alınması söz konusu olur. Bu konuda uzman bir avukata danışmanız gerekir. 

Eşinizin önceki evliliğinden olan çocuğu sizin mirasçınız olmaz. Siz, eşinizden önce vefat ederseniz eşiniz sizin mirasçınız olur. 

Eşinizden boşanınca kefaletiniz sona ermez. Kefalet Kanunda aranan geçerlilik koşullarını taşımıyorsa, iptali için dava açılabilir. Kefalet sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için, kefalet tarihinin, kefilin sorumlu olduğu üst limitin, kefalet türünün kefilin el yazısıyla yazılması zorunludur. 

Borç ödenince hacizler kendiliğinden kalkmaz. Bunun için alacaklı veya avukatının haczin kaldırılması yönünde talepte bulunması gerekir. Alacaklı veya avukatı haczin kaldırılmasını talep edince İcra Müdürlüğünce haczin kaldırılmasına yönelik karar verilir ve haciz kaldırılır. 

İşten kendi isteği ile ayrılan işçinin kural olarak kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. ancak emeklilik, zorunlu sağlık nedenleri, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışları nedeniyle iş sözleşmesi işçi tarafından feshediliyorsa çalışma süresinin en az bir yıl sürmesi koşuluyla kıdem tazminatı alabilir. 

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi gerekir. Bir yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gündür. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin, işverene dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde başvurarak, kıdem tazminatını talep etmesi gerekir.

Yeni malik (yeni ev sahibi) ancak konut ihtiyacı olması hâlinde kiracıyı evden çıkarabilir. Bunun için de konut edinim tarihinden itibaren bir ay içerisine kiracıya yazılı olarak durumu bildirmelidir. Kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.